Βιβλιάρια

You are here:

Ποιοί δικαιούνται βιβλιάριο;

 

 

Βιβλιάριο (πάσο) πολυτέκνων δικαιούνται:

  • Οι γονείς ισοβίως
  • Τα τέκνα από το 6ο έτος της ηλικίας τους έως:
    • Το 25ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον σπουδάζουν ή είναι στρατεύσιμοι
    • Το 23ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον είναι άγαμα (αγόρια και κορίτσια)
    • Ισοβίως

Θεώρηση των βιβλιαρίων – ταυτοτήτων

1.    Με βάση το εδ.2 της παρ.2 του άρθρου 6 του νόμου 3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α/7-4-2006) «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις», άλλαξε το καθεστώς που ίσχυε μέχρι τώρα, αναφορικά με τη θεώρηση των πολυτεκνικών βιβλιαρίων.

Ειδικότερα η θεώρηση των βιβλιαρίων – ταυτοτήτων από 1/1/2007 γίνεται:

α. Των πολυτέκνων γονέων καθε χρονο.

β. Των αγάμων τέκνων (αγόρια και κορίτσια) εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους και μέχρι τη συμπλήρωση του έτους αυτού, καθε χρονο

γ. Των αγάμων τέκνων που σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαιδεύσεως και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και διατηρούν τη φοιτητική ιδιότητα,καθε χρονο.

δ. Των αγάμων τέκνων, που εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και εφόσον διαρκεί η στράτευσή τους, καθε χρονο.

ε. Των τέκνων (ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής καταστάσεως) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ισοβίως, καθε χρονο.