ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΣΠΕ αρ.2/2011

You are here:

Αρ. Πρωτ. 61

Αθήνα, 7/4/2011

 

Προς

όλες  τις  Πολυτεκνικές Οργανώσεις-

Μέλη της ΑΣΠΕ

 

Εγκύκλιος αρ. 2 / 2011

 

            Αγαπητοί Συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω θέματα:

 

-Α-

ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

 

-Ι-

Ισχύον νομικό καθεστώς

 

            Μεταξύ των άλλων, στο Ν. 3918/2011 που ψηφίστηκε πρόσφατα και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 31/Α/2-3-2011, συμπεριλαμβάνεται και το άρθρο 43 του νόμου που αναφέρεται στις πολύτεκνες οικογένειες, το περιεχόμενο του οποίου έχει ως κατωτέρω:
  

 

 

Άρθρο 43

Πολύτεκνες οικογένειες

1. Η παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), όπως έχει

αντικατασταθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Στη μητέρα που θεωρείται πολύτεκνη κατά το ν. 1910/1944, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα ποσού σαράντα τεσσάρων (44) ευρώ για κάθε άγαμο τέκνο μέχρι είκοσι τριών(23) ή είκοσι πέντε (25) ετών ανάλογα με τις προϋποθέσεις που τάσσονται στην παρ. 1 του ν. 1910/1944 (ΦΕΚ 229 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, υπό την προϋπόθεση οι δικαιούχοι να έχουν μόνιμη και συνεχή δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα και τα ανήλικα τέκνα τους ευρίσκονται στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα στάδια ελέγχου και το χρονικό διάστημα ελέγχου των δικαιολογητικών από τον ΟΓΑ και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

2. Η παρ. 4 του άρθρου 63 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

              «Στη μητέρα που δεν δικαιούται πλέον το επίδομα της προηγούμενης παραγράφου χορηγείται ισόβια σύνταξη ποσού εκατόν δύο (102) ευρώ. Την ανωτέρω σύνταξη δικαιούνται επίσης και όσες μητέρες δεν θεωρούνται πολύτεκνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1910/1944 (ΦΕΚ 229 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, υπό την προϋπόθεση οι δικαιούχοι να έχουν μόνιμη και συνεχή δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα και να είχαν ή να έχουν τέσσερα τουλάχιστον στη ζωή τέκνα από νόμιμο γάμο ή τέκνα που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους. Για τη χορήγηση της ανωτέρω σύνταξης απαιτείται υποβολή σχετικής αίτησης από την ενδιαφερόμενη μητέρα και πιστοποιητικό δημοτικής ή κοινοτικής αρχής για την οικογενειακή της κατάσταση. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα στάδια ελέγχου και το χρονικό διάστημα ελέγχου των δικαιολογητικών από τον ΟΓΑ και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

3. Στις πολύτεκνες οικογένειες, από 1.1.2011 και εφεξής, για όσο χρονικό διάστημα καταβάλλεται το επίδομα τρίτου παιδιού της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 1892/1990 δεν θα καταβάλλεται για το παιδί αυτό το επίδομα παιδιού πολύτεκνης οικογένειας της παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 1892/1990.

4. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 39 του ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α΄), όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει, τίθεται κόμμα και προστίθενται εδάφια ως ακολούθως: «, εφόσον οι δικαιούχοι έχουν μόνιμη και συνεχή δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα και τα ανήλικα τέκνα τους ευρίσκονται στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα στάδια ελέγχου και το χρονικό διάστημα ελέγχου των δικαιολογητικών από τον ΟΓΑ και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

5. Στο τέλος του άρθρου 50 του ν. 2972/2001 (ΦΕΚ 291 Α΄) τίθεται κόμμα και προστίθενται εδάφια ως ακολούθως: «, εφόσον οι δικαιούχοι έχουν μόνιμη και συνεχή δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα και τα ανήλικα τέκνα τους ευρίσκονται στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα στάδια ελέγχου και το χρονικό διάστημα ελέγχου των δικαιολογητικών από τον ΟΓΑ και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

6. Το ύψος των επιδομάτων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 63 του ν. 1892/1990 μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

-ΙΙ-

Μείωση πολυτεκνικών επιδομάτων, κατάργηση επιδομάτων για ορισμένες κατηγορίες και άλλες ρυθμίσεις

 

                  1.         Μετά την τροποποίηση του άρθρου 63 του ν. 1892/1990, με το άρθρο 43 του ν. 3918/2011 και ειδικότερα μετά την αντικατάσταση της παραγράφου 3 του άρθρου 63, όπως η παράγραφος αυτή είχε συμπληρωθεί με το άρθρο 2 του ν. 2163/1993 και τροποποιηθεί με την παράγραφο 2 του άρθρου 39 του ν. 2459/1997, επήλθαν οι παρακάτω διαφοροποιήσεις:

            i.          Προβλέπεται η καταβολή του πολυτεκνικού επιδόματος μόνο στην πολύτεκνη μητέρα, χωρίς να γίνεται αναφορά, στα απορφανισθέντα τέκνα και από τους δύο γονείς, ούτε και στις τρεις περιπτώσεις του πολύτεκνου πατέρα (χήρος – ανάπηρος – πατέρας με παιδιά από δύο γάμους που έχει αναλάβει την αποκλειστική ευθύνη της διατροφής τους).

 

ii.         Εγένοντο μειώσεις των πολυτεκνικών επιδομάτων, όπως αυτό φαίνεται ενδεικτικά από τις παρακάτω περιπτώσεις:

1.    Μητέρα με 4  τέκνα κάτω των 23(25) ετών (το δε τρίτο τέκνο είναι άνω των 6 ετών),  θα λαμβάνει μηνιαίως 4 Χ 44 = 176€  (Μείωση 2,72 €). 

2.   Μητέρα με  4  τέκνα κάτω των 23(25) ετών (το δε τρίτο τέκνο είναι κάτω των 6 ετών),  θα λαμβάνει μηνιαίως 3 Χ 44 + 177 = 309 € (Μείωση 48,53 €). 

3.  Μητέρα με  δύο τέκνα κάτω των 23(25)  ετών, θα λαμβάνει μηνιαίως 2 Χ 44 = 88 € (Μείωση 14,85 €). 

4.  Μητέρα με ένα τέκνο κάτω των 23(25)  ετών, θα λαμβάνει μηνιαίως 1 Χ 44 = 44 €  (Μείωση 58,85 €). 

5.   Ισόβια σύνταξη: Μητέρα με όλα τα παιδιά πάνω από 23(25) ετών, θα λαμβάνει μηνιαίως: 102 € (Μείωση 0,85 €). 

 

            iii.        Από 1/1/2011 και εφεξής, για όσο χρονικό διάστημα καταβάλλεται το επίδομα τρίτου παιδιού  δεν θα καταβάλλεται για το παιδί αυτό και το πολυτεκνικό επίδομα.

           

iv.        Για τη χορήγηση του πολυτεκνικού επιδόματος συνυπολογίζονται και τα παιδιά που σπουδάζουν ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους, καθώς και τα ανίκανα παιδιά, λόγω ισοβίας αναπηρίας ανεξαρτήτου ηλικίας και οικογενειακής καταστάσεως.

           

v.         Για τη χορήγηση: α) Του πολυτεκνικού επιδόματος στην πολύτεκνη μητέρα (άρθρο 43 παρ. 1 του ν.3919/2011) β) Της ισόβιας σύνταξης στις πολύτεκνες μητέρες και σε όσες μητέρες έχουν τέσσερα (4) τουλάχιστον παιδιά και δεν θεωρούνται πολύτεκνες (άρθρο 43 παρ. 2 του ν. 3918/2011 γ) Των επιδομάτων που χορηγούνται με τις ίδιες προϋποθέσεις και στους υπηκόους των κρατών – μελών  της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 39 παρ. 2 του ν. 2459/1997, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 3454/2006) δ) Του επιδόματος τρίτου παιδιού, πολυτεκνικού επιδόματος και της σύνταξης της πολύτεκνης μητέρας (άρθρο 50 του ν. 2972/2001, τέθηκε η παρακάτω προϋπόθεση:

[ ] υπό την προϋπόθεση οι δικαιούχοι να έχουν μόνιμη και συνεχή δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα και τα ανήλικα τέκνα τους ευρίσκονται στην Ελλάδα [ ].

           

2.         Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω για τις περιπτώσεις που εντάσσονται στην παραπάνω περίπτωση (v) η ΑΣΠΕ θα προβαίνει στην απονομή της πολυτεκνικής ιδιότητας σε όσους έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο, όμως δεν θα εκδίδει πιστοποιητικά για τον ΟΓΑ, εν αναμονή εκδόσεως Υπουργικής αποφάσεως που θα ρυθμίζει την όλη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

                       

3.         Για τη μείωση και περικοπή των επιδομάτων από τις παραπάνω κατηγορίες η ΑΣΠΕ, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, δραστηριοποιήθηκε άμεσα προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και συνεχίζει τις πιέσεις για την κατάργηση αυτών των αντιδημογραφικών  και αντιπολυτεκνικών μέτρων.

 

 

B

 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΗ:

  • ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
  • ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΘΕΣΠΙΣΕΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

1.         Φαίνεται πως η Κυβέρνηση  δεν αρκέστηκε στη μείωση των ποσών των πολυτεκνικών επιδομάτων και την περικοπή από ορισμένες κατηγορίες δικαιούχων, αλλά είναι αποφασισμένη να θέσει εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για τη χορήγησή τους, τη στιγμή κατά την οποία το μέτρο αυτό έχει κριθεί αντισυνταγματικό με αποφάσεις της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε. και έχει κριθεί από το ίδιο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο πως τα πολυτεκνικά επιδόματα αποτελούν δημογραφικό κίνητρο, αφού στην υπ’ αριθμ. 314/2007 απόφασή του, μεταξύ των άλλων αναφέρεται:

[ ]Εξάλλου, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του ν. 1892/1990, οι παροχές του νόμου αυτού, δηλαδή τόσο το επίδομα, όσο και η σύνταξη, έχουν προσέτι, το χαρακτήρα κινήτρου προς τους νέους γονείς για τη δημιουργία πολυτέκνων οικογενειών, με στόχο την αντιμετώπιση του οξέως δημογραφικού προβλήματος της  Χώρας[  ].

Συνεπώς το πολυτεκνικό επίδομα και η πολυτεκνική σύνταξη έχουν το χαρακτήρα κινήτρου προς τους νέους γονείς για τη δημιουργία πολυτέκνων οικογενειών και δεν αποτελούν «κοινωνικά επιδόματα», όπως διατυμπανίζουν τα ΜΜΕ.

            Επίσης στην εισηγητική έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής του ψηφισθέντος προσφάτως Ν. 3918/2011, αναφορικά με τα πολυτεκνικά επιδόματα αναφέρονται, μεταξύ των άλλων, τα ακόλουθα:

  

 «16. Επί των άρθρων 42 και 43

 

Επισημαίνεται συναφώς πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά την οποία, «με τη διάταξη του άρθρο 21 παρ. 2 του Συντάγματος παρέχεται μεν, κατ’ αρχήν, υπόδειξη προς τον κοινό νομοθέτη για την λήψη των καταλλήλων μέτρων φροντίδος υπέρ των πολυτέκνων οικογενειών, εξυπακούεται, όμως, ταυτοχρόνως στοιχειώδης απαγορευτικός κανόνας, δεσμευτικός για τον κοινό νομοθέτη, συμφώνως προς τον οποίο δεν είναι συνταγματικώς ανεκτός ο περιορισμός ή η υποβάθμιση της παρεχομένης στους πολυτέκνους ειδικής φροντίδος, άνευ αποχρώντος λόγου, στα πλαίσια της αυτής σχέσεως (βλ. ΣτΕ. 2773, 2778, 2781/1991). Εν όψει δε της αδιαστίκτου διατυπώσεως της εν λόγω συνταγματικής διατάξεως αλλά και του προαναφερθέντος σκοπού της, η εξυπηρέτηση του οποίου συνιστά και λόγον γενικωτέρου δημοσίου συμφέροντος (βλ. Σ.Ε. 2773/1991), δεν είναι, επίσης, συνταγματικώς ανεκτές, ρυθμίσεις με τις οποίες ορισμένες πολύτεκνες οικογένειες εξαιρούνται της ανωτέρω ειδικής κρατικής φροντίδος, αφού έτσι αναιρείται, ως προς αυτές, η αδιαστίκτως υπέρ των πολυτέκνων οικογενειών επιβαλλομένη από το Σύνταγμα ειδική φροντίδα του Κράτους»

(ΣτΕ 1095/2001, ΕΔΚΑ 2001, σελ. 346, 1366/2009, αδημοσίευτη).»

 

2.         Η ΑΣΠΕ έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα και συνεχίζει τις πιέσεις όπου επιβάλλεται για την αποτροπή του μέτρου αυτού που πλήττει κέραια τις πολύτεκνες οικογένειες, με τη σημερινή μάλιστα οικονομική συγκυρία.

            Για το προκείμενο θέμα σχετικό τυγχάνει και το, από 24/3/2011, Δελτίο Τύπου της ΑΣΠΕ που απεστάλει προς όλους τους Υπουργούς, Βουλευτές, ΜΜΕ (εφημερίδες – τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά μέσα) και άλλους φορείς. (Σχετικό 1).

 

3.         Το Υπουργείο Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, επεξεργάζεται ρύθμιση για τις Μετεγγραφές των φοιτητών, σύμφωνα με την οποία από φέτος (το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012) θα θεσπισθεί ειδικός αριθμός θέσεων εισακτέων για κάθε Τμήμα ή Σχολή και για κάθε ειδική κατηγορία πέραν του κανονικού αριθμού εισακτέων.

Ταυτόχρονα, θα θεσπιστεί ανώτατο όριο οικογενειακού εισοδήματος κατά περίπτωση, ώστε παράλληλα με τα αξιοκρατικά κριτήρια να λαμβάνονται υπόψη και τα κοινωνικά.

Το ανώτατο όριο οικογενειακού εισοδήματος θα αφορά μόνο τα Τμήματα και τις Σχολές των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης!!!.

 

Παραθέτουμε ακολούθως απόσπασμα της πρότασης του Υπουργείου:

«Προκειμένου να αντιμετωπισθεί το παραπάνω πρόβλημα, το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων επεξεργάζεται ρύθμιση με την οποία από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 θα θεσπισθεί ειδικός αριθμός θέσεων εισακτέων για κάθε Τμήμα ή Σχολή και για κάθε ειδική κατηγορία πέραν του κανονικού αριθμού εισακτέων.

Με τη ρύθμιση αυτή, θα εξακολουθήσει να ικανοποιείται το κοινωνικό πρόβλημα που προσπαθούν να λύσουν οι διατάξεις για μετεγγραφές χωρίς όμως να επιβαρύνεται σε υπερβολικό βαθμό το επίπεδο παρεχόμενης εκπαίδευσης και γενικά η ουσία της εκπαιδευτικής διαδικασίας όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα.

Για να γίνει κατανοητή η εφαρμογή αυτής της διάταξης δίνεται το παρακάτω παράδειγμα:

Παράδειγμα: Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά το ακαδημαϊκό 2009-2010, είχε 250 εισακτέους από ΓΕΛ και μετεγγράφησαν σε αυτό συνολικά 218 επιπλέον φοιτητές.

Με την θέσπιση των επιπλέον θέσεων επί του αριθμού εισακτέων, θα μπορούσε να καθορισθεί πρόσθετος αριθμός εισακτέων για ειδικές κατηγορίες, π.χ. 30 από οικογένειες πολυτέκνων, 15 από  οικογένειες τριτέκνων, 4 αν έχουν αδελφό/ή που φοιτά ήδη σε άλλη πόλη εκτός της μόνιμης κατοικίας των γονέων ή είναι ορφανός/ή ή υπάρχει λόγος υγείας μελών οικογενείας, 1 αν στην οικογένειά τους έχει υπάρξει θύμα τρομοκρατικής ενέργειας και 4 συνολικά για τις παραπάνω κατηγορίες από εσπερινά ΓΕΛ, δηλαδή συνολικά 54 επιπλέον φοιτητές.

Με παρόμοιο τρόπο θα καθορίζεται ο ειδικός αριθμός των πρόσθετων εισακτέων για όλα τα τμήματα των κεντρικών –και όχι μόνο- Ιδρυμάτων που  με την ισχύουσα νομοθεσία δέχονται φοιτητές από μετεγγραφή.

Η επιλογή σε κάθε τμήμα θα γίνεται με βάση τον αριθμό των μορίων του κάθε υποψηφίου και τη σειρά προτίμησης που έχει δηλώσει ο υποψήφιος στο μηχανογραφικό του. Η διαδικασία επιλογής σε κάθε τμήμα για τις ειδικές κατηγορίες θα γίνεται αφού θα έχει προηγηθεί ο πρώτος κύκλος επιλογής, με αποκλειστικό κριτήριο τον αριθμό των μορίων και την σειρά προτίμησης στο μηχανογραφικό.

Ταυτόχρονα, θα θεσπιστεί ανώτατο όριο οικογενειακού εισοδήματος κατά περίπτωση, ώστε παράλληλα με τα αξιοκρατικά κριτήρια να λαμβάνονται υπόψη και τα κοινωνικά. Το ανώτατο όριο οικογενειακού εισοδήματος θα αφορά μόνο τα Τμήματα και τις Σχολές των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.

 

 

Πρόκειται, δηλαδή, για πλήρως αντικειμενική επιλογή για όλους τους υποψηφίους και με την αρχική κατανομή αλλά και με την υπαγωγή στις ειδικές κατηγορίες.

Σκοπός, επομένως, της αλλαγής αυτής είναι να δοθεί η δυνατότητα σε όσους αντιμετωπίζουν οικογενειακά προβλήματα ή προβλήματα υγείας μελών της οικογενείας τους και αδυνατούν ή δυσκολεύονται να φοιτήσουν σε σχολές ή Τμήματα που βρίσκονται μακράν της μόνιμης κατοικίας τους, να επιλέξουν να φοιτήσουν σε σχολές ή Τμήματα της περιοχής κατοικίας τους από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, με την προϋπόθεση όμως ότι έχουν συγκεντρώσει την απαιτούμενη βαθμολογία είτε με τη γενική σειρά, είτε με τον αντίστοιχο ειδικό αριθμό θέσεων για κάθε κατηγορία για τις σχολές επιλογής τους.

Οι προερχόμενοι από πολύτεκνες οικογένειες δηλαδή, θα έχουν τη δυνατότητα να εισάγονται σε ίδρυμα της περιοχής που κατοικούν, αλλά  το Τμήμα στο οποίο θα εισάγονται θα εξαρτάται από την απόδοσή τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις και την σειρά προτίμησης που θα έχουν δηλώσει.

Είναι σημαντική η σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου ώστε να μην δηλώσουν Τμήματα ή Σχολές πόλεων στα οποία δεν επιθυμούν να εισαχθούν. Σε όποιο Τμήμα ή σε όποια Σχολή τελικά εισαχθούν θα υποχρεούνται να παρακολουθήσουν».

            Η πλήρης πρόταση του Υπουργείου είναι στην Ιστοσελίδα μας:

http://www.aspe.gr/index.php/?option=com_content&task=view&id=1522&Itemid=2

 

            4.         Σχετικά με τις μετεγγραφές η ΑΣΠΕ εξέδωσε το, από 5/4/2011, Δελτίο Τύπου (Σχετικό 2).

 

 

– Γ –

ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΑΠ’ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

 

            Δεν χωράει καμία αμφιβολία πως η Κυβέρνηση  προτίθεται να επιβάλει για μια φορά ακόμα  εισοδηματικά κριτήρια για την καταβολή των πολυτεκνικών επιδομάτων, καθώς επίσης να περικόψει και να θέσει εισοδηματικά κριτήρια για τις μετεγγραφές των πολυτέκνων.

            Για το θέμα των επιδομάτων, πέραν των δημοσιευμάτων και των εξαγγελιών της Κυβερνήσεως στα Μ.Μ.Ε η Υπουργός Εργασίας κ. Λούκα Κατσέλη κατέστησε σαφές ότι θα μπουν εισοδηματικά κριτήρια στα πολυτεκνικά επιδόματα και αυτό αφ’ ενός μεν υποδηλώνει την πρόθεση της Κυβέρνησης και αφ’ ετέρου με την εξαγγελία αυτή θέλει να διαπιστώσει τις αντιδράσεις  εκ μέρους του πολυτεκνικού κόσμου που θίγεται άμεσα από το μέτρο αυτό.

            Το Γενικό Συμβούλιο της ΑΣΠΕ, στη συνεδρίασή του στις 19/3/2011, μεταξύ των άλλων, ασχολήθηκε και με το θέμα της θέσπισης εισοδηματικών κριτηρίων και αποφάσισε ομόφωνα:

  • Να σταλούν επιστολές διαμαρτυρίες, για τον καθορισμό εισοδηματικών κριτηρίων για τη χορήγηση του πολυτεκνικού επιδόματος και της σύνταξης, από τους Συλλόγους Πολυτέκνων και τους ίδιους τους πολύτεκνους προς τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς Οικονομικών και Υγείας.
  • Να γίνουν και τηλεφωνικές διαμαρτυρίες προς το γραφείο του Πρωθυπουργού και των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας.
  • Όταν φανεί ότι η Κυβέρνηση φέρνει εκ νέου το ζήτημα των εισοδηματικών κριτηρίων να γίνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας και συλλαλητήριο πολυτέκνων από την ΑΣΠΕ στο Ζάππειο και από εκεί πορεία στη Βουλή με τη συμμετοχή και Πολυτέκνων από όσους Συλλόγους μπορούν να κινητοποιήσουν πολυτέκνους.

 

Για το θέμα των Μετεγγραφών, να σταλούν επίσης επιστολές διαμαρτυρίες, για την περικοπή – κατάργηση των Μετεγγραφών των φοιτητών μας (και τη σύνδεσή τους με εισοδηματικά κριτήρια) από τους Συλλόγους Πολυτέκνων και τους ίδιους τους πολυτέκνους προς τον Πρωθυπουργό και την Υπουργό Παιδείας κ. Α. Διαμαντοπούλου και Υφυπουργό κ. Ι. Πανάρετο.

Επίσης να τους θυμίζουμε το θέμα της  κατάργησης πέρυσι της πρόνοιας διορισμού των Πολυτέκνων εκπαιδευτικών και να ζητάμε να επέλθουν σε ισχύ οι διατάξεις του Ν. 3255/2004 για το διορισμό αυτών στην εκπαίδευση, καθότι ο νόμος αυτός λειτουργούσε με καθαρά δημογραφικά κίνητρα και χωρίς κανένα οικονομικό κόστος για τη χώρα (από το 2002 και μετά, με την ψήφιση των νόμων 3027/02 και 3255/04 οι γεννήσεις πήραν την ανηφόρα …).

            Προς αποτροπή λοιπόν των παραπάνω επιβάλλεται η συντονισμένη αντίδραση με κάθε πρόσφορο μέσο, όλων ανεξαιρέτως των Συλλόγων Πολυτέκνων. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του Γενικού Συμβουλίου επιβάλλεται:

            α.         Να παροτρύνετε τα μέλη σας να «βομβαρδίζουν» με επιστολές, fax, email  και τηλεγραφήματα διαμαρτυρίας τους πολιτικούς και άλλους Κυβερνητικούς παράγοντες της Περιοχής σας και ιδιαίτερα τα γραφεία των: Πρωθυπουργού, Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Υπουργού Εργασίας στις παρακάτω διευθύνσεις:

 

 

 

 

1.             Πρωθυπουργό

                Email dialogue@politicalforum.gr

                Τηλ. 210-33.85.424

                Fax. 210-67.15.799

                Δ/νση: Μέγαρο Μαξίμου – Ηρώδου Αττικού 19, Τ.Κ. 10674

 

2.             Θεόδωρο Πάγκαλο                             

Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης  

Ζαλοκώστα 10, Τ.Κ. 106 71 Αθήνα

Emai:office@antiproedros.gov.gr

 

3.             Γιώργο Παπακωνσταντίνου Υπ. Οικονομικών

                Emai minister@minfin.gr

                Τηλ. 210-32.44.924, 33.32. 606, 32.21.511

Fax. 210-33.32.608

Δ/νση:  Νίκης 5-7,  Τ.Κ. 101 80 Αθήνα

 

4.             Ανδρέα Λοβέρδο, Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

                Email loverdos@hol.gr,   loverdos@parliament.gr

Τηλ. 210-52.35.815, 52.35.819

                Fax. 210-52.39.101

Δ/νση:  Αριστοτέλους 17, Τ.Κ. 101 87

 

5.         Λούκα Κατσέλη, Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 

            Email: louka.katseli@parliament.gr

Τηλ. 210-52.89.101–4, 33.68.352-4

Fax. 210-52.49.805,  32.13.688

Δ/νση:  Πειραιώς 40, Τ.Κ. 101 82

6.         Άννα Διαμαντοπούλου, Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και

Θρησκευμάτων     

Email: info@diamantopoulou.gr

Τηλ.  210-34.43.504, 34.42.000, 34.43.000, 34.43.900,

         34.43.611

Fax. 210-34.43.865

Δ/νση:  Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι

 

7.             Ιωάννη Πανάρετο, Υφυπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και

Θρησκευμάτων     

http://ypepth.opengov.gr/panaretos/?p=6184#more-6184

Email: depute minister contact@minedu.gov.gr

Τηλ.  210-34.43.525, 34.43.526, 34.43.527

Fax. 210-34.42.877

Δ/νση:  Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι

 

 

8.             Εύη Χριστοφιλοπούλου, Υφυπ. Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και

Θρησκευμάτων

Email: christofilopoulou@ ypepth.gr

Τηλ.  210-34.43.517, 34.43.518

Fax. 210-34.43.466

Δ/νση:  Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι

 

            β.         Τα Δ. Συμβούλια των Συλλόγων να κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση μέσω των τοπικών τηλεοπτικών σταθμών και ραδιοφωνικών εκπομπών.

            γ.         Να αποσταλεί απ’ όλους τους Συλλόγους επιστολή διαμαρτυρίας στους παραπάνω (Πρωθυπουργό και Υπουργούς) η οποία να υπογράφεται από τον Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου, θα αναγράφεται δε στην επιστολή διαμαρτυρίας ο αριθμός των πολυτέκνων οικογενειών – μελών που εκπροσωπεί ο Σύλλογό σας.

            δ.         Προς διευκόλυνσή σας, σας επισυνάπτουμε υποδείγματα  επιστολών για την εκ μέρους σας αποστολή ομοίων παρεμφερούς περιεχομένου, κατά περίπτωση (Σχετικά 3 και 4).

 

            Συνάδελφοι, το θέμα είναι εξόχως σοβαρό, απαιτείται ομαδική αντίδραση και συνεχής επαγρύπνηση γιατί ενδεχομένως θα υποχρεωθούμε να προβούμε σε δυναμικές κινητοποιήσεις.

 

 

-Δ-

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΠΕ

 

1)         Η ΑΣΠΕ εγκατέστησε πρόσφατα νέο και πλέον σύγχρονο μηχανογραφικό πρόγραμμα το οποίο εμπλουτίστηκε με περισσότερα πεδία, μετά τη συμπλήρωση των οποίων η ΑΣΠΕ θα μπορεί, εκτός των άλλων, να εκδίδει εξειδικευμένα δημογραφικά και άλλα στοιχεία, απολύτως απαραίτητα για την αρτιότερη λειτουργία τη δική της και των πολυτεκνικών Συλλόγων.

 

2)         Για να μπορέσει το νέο σύστημα να λειτουργήσει αποτελεσματικά και να αποδεχθεί λυσιτελές θα πρέπει να τροφοδοτούνται όλα ανεξαιρέτως τα πεδία του με τα απαραίτητα στοιχεία. Και αυτό θα επιτευχθεί, εάν η «Αίτηση απονομής πολυτεκνικής ιδιότητας και εγγραφής νέου μέλους», με την οποία διαβιβάζονται στην ΑΣΠΕ από τους Συλλόγους Πολυτέκνων τα δικαιολογητικά των νέων μελών, είναι πλήρη σε όλα τα στοιχεία και ορθά συμπληρωμένη.

 

3)         Προς διευκόλυνσή σας, επισυνάπτουμε στην παρούσα:

α) Αίτηση απονομής πολυτεκνικής ιδιότητας και εγγραφής νέου μέλους για τις περιπτώσεις  που  τα παιδιά προέρχονται από ένα γάμο.  (Σχετικό 5).

β) ) Αίτηση απονομής πολυτεκνικής ιδιότητας και εγγραφής νέου μέλους για τις περιπτώσεις εκείνες που τα παιδιά προέρχονται από δύο γάμους του πατέρα (Σχετικό 6).

γ) Αίτηση απονομής πολυτεκνικής ιδιότητας και εγγραφής νέου μέλους για τις περιπτώσεις εκείνες που τα παιδιά προέρχονται από δύο γάμους της μητέρας (Σχετικό 7).  

 

Σας επισημαίνουμε ότι όλες οι ενδείξεις που έχουν συμπληρωθεί με ερυθρό χρώμα στις αιτήσεις να συμπληρώνονται απαραιτήτως, γιατί σε διαφορετική περίπτωση όλη η αλληλογραφία θα επιστρέφεται ανεκτέλεστη με δική σας υπαιτιότητα.

 

4)         Αναφορικά με τα σχετικά υποδείγματα αιτήσεων και άλλων εντύπων που αποστέλλονται εκ μέρους σας δικαιολογητικά προς την ΑΣΠΕ, τα έντυπα αυτά μπορείτε να τα βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΑΣΠΕ, στην κατηγορία Ενημέρωση – Υποδείγματα, απ’ όπου και μπορείτε να τα εκτυπώνεται.

 

-Ε-

 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 

1.             Με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/15-7-2010), ορίζονται τα παρακάτω:

 «Από 1.7.2011 οι αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα κατατίθενται από τους εργοδότες ταυτόχρονα και συνολικά με τις ασφαλιστικές εισφορές και το φόρο μισθωτών υπηρεσιών σε τράπεζα και μεταφέρονται και αποδίδονται από αυτή στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών, στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και το Δημόσιο, αντίστοιχα.

Για το σκοπό αυτόν κάθε υπόχρεη επιχείρηση υπογράφει σχετική σύμβαση με τράπεζα που επιλέγει. Οι συμβαλλόμενες τράπεζες δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.

Η όλη διαδικασία, τα χρονικά πλαίσια, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.»

 

2.         Κατόπιν των παραπάνω θα πρέπει οι Σύλλογοι Πολυτέκνων που απασχολούν προσωπικό να καταθέτουν τις αποδοχές τους μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές και το φόρο μισθωτών υπηρεσιών, μέσω Τράπεζας της επιλογής τους.

 

-ΣΤ-

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή σας θα πρέπει σε καθημερινή βάση να επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα της ΑΣΠΕ: www.aspe.org.gr ή www.aspe.gr ή www.polyteknos.gr .

Οι Σύλλογοι που δεν διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορούν να αναθέσουν υπεύθυνα την καθημερινή επίσκεψη στην ιστοσελίδα σε όποιο μέλος τους έχει την δυνατότητα αυτή.

            Επιβάλλεται οι Σύλλογοι με τη σημερινή σύγχρονη τεχνολογία της πληροφόρησης να είναι ανά πάσα στιγμή ενήμεροι τόσο για τις κατ’ ιδίαν ενέργειες της ΑΣΠΕ για πολυτεκνικά θέματα, όσο και για τις συλλογικές ενέργειες στις οποίες πρέπει να συμμετέχουν  όλοι οι Σύλλογοι.

            Επί παραδείγματι δεν νοείται να γίνεται διαβούλευση για την περικοπή ή θέσπιση εισοδηματικών κριτηρίων για τη χορήγηση των πολυτεκνικών επιδομάτων και να συμμετέχουν σε αυτή περίπου 400 πολύτεκνοι από τις 184.000 και πλέον πολύτεκνες οικογένειες.

Τέλος όσοι Σύλλογοι διαθέτουν ιστοσελίδα μπορούν ελεύθερα να αναδημοσιεύουν τα διάφορα άρθρα με την παράκληση να γίνεται αναφορά στη σχετική ιστοσελίδα της ΑΣΠΕ.

 

Συνημμένα (7)

 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

     Ο Πρόεδρος                       Ο Γεν. Γραμματέας                     Ο Διευθυντής

 

 

 

Βασίλειος Θεοτοκάτος       Εμμανουήλ Χρυσόγελος       Χαράλαμπος Παύλος

 

 

  Αθήνα 5/4/2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΜΕΘΟΔΕΥΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ Η ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Πραγματοποιήθηκε χθες, συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΣΠΕ με τον Υφυπουργό  κ. Γ.  Πανάρετο στο Υπουργείο Παιδείας. Η  συνάντηση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Υφυπουργού, κατά τη διάρκεια της οποίας μας ανέλυσε τις  προτάσεις  που έχει δώσει στη δημοσιότητα το Υπουργείο,  για το λεγόμενο εξορθολογισμό  του πλαισίου  Μετεγγραφών των Φοιτητών.

 Από πλευράς  ΑΣΠΕ , δηλώθηκε η κατηγορηματική της αντίθεση, σε οποιαδήποτε αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου όσον αφορά τους πολυτέκνους καθότι ο αριθμός των μετεγγραφόμενων  πολυτέκνων φοιτητών  πλησιάζει  μόλις το 30%  του  συνολικού αριθμού των μετεγγραφόμενων φοιτητών ( παρουσιάσαμε  στοιχεία που σε κάποιες Σχολές,  είναι και κάτω του 20% ).  Αναφερθήκαμε  και στην περυσινή απόφαση του Υπουργείου (με τη μετακόμιση της Χαλκίδας στο Λεκανοπέδιο Αττικής),  που  τους  μόνους που  έθιξε  ήταν  η κατηγορία των πολύτεκνων, ενώ ταυτόχρονα διεύρυνε τις κατηγορίες  των μετεγγραφόμενων!

 Τονίσαμε επίσης,  ότι είμαστε η μοναδική κατηγορία που προστατευόμαστε από το Σύνταγμα της Ελλάδος και ότι το μέτρο των μετεγγραφών των φοιτητών δεν είναι θέμα αρωγής της Πολιτείας αλλά δημογραφικό κίνητρο, ώστε να παρακινηθούν και άλλοι  να αποκτήσουν τέκνα…   Αν ήμασταν έχοντες και κατέχοντες  όπως άλλοι, τα παιδιά μας θα τα στέλναμε κατευθείαν στο εξωτερικό  να σπουδάσουν  και  να είχαν  και καλλίτερη μόρφωση και  χωρίς καταλήψεις…

Αναφερθήκαμε και στο περυσινό μέτρο κατάργησης  της πρόνοιας διορισμού των πολυτέκνων εκπαιδευτικών και ζητήσαμε να επανέλθει  αυτό το μέτρο, γιατί αυτά είναι μέτρα δημογραφικά χωρίς οικονομικό κόστος και που φέρνουν  νέες  γεννήσεις στη χώρα μας.

Ο  Υφυπουργός  κ. Ι. Πανάρετος μας άκουσε με προσοχή, προβληματίσθηκε από την κατηγορηματική μας αντίθεση  και μας είπε ότι θα συζητήσει με την  Υπουργό για την τελική τους  απόφαση επί του θέματος αυτού.

Από το Γραφείο Τύπου της ΑΣΠΕ