ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ- Καταργούν τις μεταγραφές – Βάζουν εισ/κά κριτήρια. ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

You are here:

Εμπαιγμός από το Υπ.Παιδείας, καταργούν τις Μετεγγραφές, βάζουν εισοδ.κριτήρια / ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

 

05.04.11

Τυχαία, βρήκαμε το ακόλουθο σχέδιο νόμου που στάλθηκε στους φορείς εκτός ΑΣΠΕ…  για τις Μετεγγραφές για να εκφέρουν τη γνώμη τους. Αυτή είναι η διαβούλευση… σκέτος ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ!!!

Την Δευτέρα (4/4) που έγινε η συνάντηση με τον κ. Πανάρετο, τίποτα δεν μας ειπώθηκε περί του συγκεκριμένου άρθρου… 

=================
  

 

 

 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

 

΄Αρθρο——-

 

 «Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν.2525/1997 (ΦΕΚ188 A΄ ), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν.2909/2001 (ΦΕΚ. 98 Α΄ ), η οποία αφορά στη διαδικασία επιλογής υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αντικαθίσταται και συμπληρώνεται ως ακολούθως:

 

«Η επιλογή των υποψηφίων για τις σχολές και τα τμήματα, που δήλωσαν προτίμηση, γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων  που προκύπτουν από το άθροισμα των γινομένων του γενικού βαθμού πρόσβασης της βεβαίωσης, των βαθμών πρόσβασης των δύο μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας και κατά φθίνουσα σειρά μέχρι να καλυφθεί ο αριθμός θέσεων κάθε σχολής ή τμήματος.

Για τις σχολές ή τα τμήματα που απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες στο ανωτέρω σύνολο μορίων προστίθενται και τα μόρια που προκύπτουν από το γινόμενο του βαθμού των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών με τον αντίστοιχο συντελεστή.

 

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται μία φορά το χρόνο:

 

i. Ο συνολικός αριθμός των θέσεων εισακτέων στα τμήματα και τις Σχολές των Πανεπιστημίων, των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ), των Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) και των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

Η απόφαση αυτή εκδίδεται μετά από γνώμη της Συγκλήτου κάθε Πανεπιστημίου, του Συμβουλίου κάθε ΤΕΙ, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε), των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου των Εκκλησιαστικών Ακαδημιών καθώς και του ΕΣΥΠ, που υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

 

ii. Ο αριθμός των θέσεων εισακτέων στα Τμήματα και τις Σχολές της περίπτωσης i της παρούσας των κατόχων απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, ως ακολούθως:

α)  Υποψηφίων που είναι πολύτεκνοι κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν.3454/2006 (ΦΕΚ 75Α΄) «ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις»,

β) Υποψηφίων γονέων και τέκνων πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, εφόσον κανένα από αυτά δεν υπερβαίνει το 26ο έτος της ηλικίας του, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα, που δεν υπερβαίνουν το ανωτέρω όριο ηλικίας.

γ) Υποψηφίων, i) με αδελφό ή αδελφή που φοιτούν σε Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας γονέων, ii) ορφανών από τον ένα ή και από τους δύο γονείς ή τέκνων άγαμης μητέρας με ένα ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα, iii ) με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους  που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%.

Για τους υποψηφίους των περιπτώσεων α΄ έως και γ΄, το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του τελευταίου πριν την εισαγωγή τους έτους, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των πενήντα (50.000) χιλιάδων Ευρώ.

δ) Τέκνων των θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν.1897/1990 (ΦΕΚ. 120 Α΄).

Τα ποσά του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος μπορούν να αναπροσαρμόζονται με  απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

iii. Ο αριθμός των θέσεων εισακτέων στα Τμήματα και τις Σχολές της περίπτωσης i της παρούσας υποψηφίων των άρθρων: α) 34 του ν.2725/1999 (ΦΕΚ.121 Α΄), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 18 του ν.3708/2008 (ΦΕΚ.210 Α΄) και αφορούν στην εισαγωγή αθλητών με διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, β) 2 παράγραφος 4 α΄ και β΄ του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ. 188Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παράγραφος 2 του ν.2909/2001 (ΦΕΚ.90 Α΄) και το άρθρο 13 παρ. 3 του ν.3404/2005 (ΦΕΚ. 260 Α΄) που αφορούν στην εισαγωγή τέκνων ελλήνων εξωτερικού, αλλογενών –αλλοδαπών και υποψηφίων ελλήνων της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και γ) 35 του ν.3794/2009 (ΦΕΚ. 156 Α΄) που αφορούν στην εισαγωγή πασχόντων από σοβαρές παθήσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 

 

Κατά τη διαδικασία επιλογής, κάθε υποψήφιος των ειδικών περιπτώσεων α΄ έως δ΄, της  περίπτωσης ii κρίνεται για τις προβλεπόμενες θέσεις, που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης i  του παρόντος άρθρου για κάθε τμήμα ή σχολή, με βάση το σύνολο των μορίων κατά φθίνουσα σειρά μορίων και τη δήλωση προτίμησής του στο μηχανογραφικό δελτίο, κατά πρώτον, ως υποψήφιος της γενικής σειράς. Σε περίπτωση που δεν εισάγεται στη σχολή ή το τμήμα που έχει δηλώσει πρώτο στις προτιμήσεις του, κρίνεται για τις ειδικές θέσεις της ίδιας σχολής ή τμήματος ως υποψήφιος μιας εκ των ειδικών περιπτώσεων.  Αν δεν εισάγεται ούτε με το ειδικό ποσοστό στο συγκεκριμένο τμήμα ή σχολή, η διαδικασία συνεχίζεται με την επόμενη προτίμηση του υποψηφίου, τόσο στην γενική σειρά όσο και στην ειδική. Αν δεν εισαχθεί και σε αυτό το τμήμα ή σχολή με την γενική κατηγορία και την ειδική που έχει δηλώσει, η διαδικασία συνεχίζεται με τις επόμενες κατά σειρά προτίμησης του υποψηφίου στο μηχανογραφικό του δελτίο. Εάν ο υποψήφιος ανήκει σε περισσότερες από μία των ειδικών περιπτώσεων επιλέγει μόνο μία.

 

Εάν με το σύνολο των μορίων που έχει επιτύχει ο υποψήφιος μπορεί να εισαχθεί σε περισσότερες από μια σχολές ή τμήματα εισάγεται τελικά μόνον σε εκείνη τη σχολή ή τμήμα που προσδιόρισε στη δήλωσή του με σειρά προτίμησης υψηλότερη σε σχέση με τις άλλες σχολές ή τμήματα που έχει δηλώσει.

 

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής των υποψηφίων στην περίπτωση ii της παρούσας, τα αναγκαία δικαιολογητικά, η διαδικασία κατάθεσης, ο τόπος και ο χρόνος υποβολής και τα όργανα ελέγχου των δικαιολογητικών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

 

Εάν μετά την εισαγωγή, με οποιονδήποτε τρόπο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής στις περιπτώσεις α΄ έως και δ΄,  της περίπτωσης ii λόγω υποβολής ψευδών ή ανακριβών δικαιολογητικών, οι εισαχθέντες διαγράφονται από τα τμήματα εισαγωγής και αποκλείονται κατά τα επόμενα πέντε (5) ακαδημαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής σε όλα τα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ ή Σχολές της περίπτωσης i.  Οι θέσεις των διαγραφέντων δεν αναπληρώνονται ούτε μεταφέρονται.

 

      Καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3282/2004 (ΦΕΚ.208 Α΄), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν,  τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 14 του Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ.260 Α΄), 16 του Ν.3443/2006 (ΦΕΚ 41 Α΄), 33 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ.156 Α΄) ) και 25 του Ν. 3879/2010 ( ΦΕΚ.163 Α΄), καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τα ίδια θέματα.

 

 

 

 

 

 

                                 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

 

1.   Με την εν λόγω διάταξη, στο πρώτο μέρος της, αντικαθίσταται η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν.2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ. 90 Α΄) «Θέματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση»  για το λόγο ότι ο καθορισμός του αριθμού εισακτέων καθώς και η διαδικασία υποβολής των προτάσεων των Ιδρυμάτων παραπέμπεται σε παλαιά διάταξη (παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56 Α΄), η οποία όμως δεν καλύπτει πλέον το σύνολο των Ιδρυμάτων και των διαδικασιών.

 

2.  Στο δεύτερο μέρος της, θεσπίζεται κατηγορία υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε ξεχωριστό αριθμό θέσεων, η οποία είναι ήδη ενταγμένη σε κατηγορία που τυγχάνει της προστασίας της πολιτείας με τη διαδικασία της μετεγγραφής, καταργουμένων αντιστοίχως των μετεγγραφών των ιδίων κατηγοριών.. 

Σκοπός της διάταξης αυτής είναι να δοθεί η δυνατότητα,  σε όσους αντιμετωπίζουν οικονομικά και οικογενειακά προβλήματα και αδυνατούν ή δυσκολεύονται να φοιτήσουν σε σχολές ή τμήματα που βρίσκονται μακράν της μόνιμης κατοικίας τους, να επιλέξουν να φοιτήσουν σε σχολές ή τμήματα της περιοχής κατοικίας τους από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους και να μην τελούν εν αναμονή των αποτελεσμάτων των μετεγγραφών χωρίς να είναι βέβαιο το αποτέλεσμα επιτυχίας της μετεγγραφής. Θεσπίζεται όμως και ανώτατο όριο οικογενειακού εισοδήματος κατά περίπτωση ώστε να ισχύσουν μαζί με τα αξιοκρατικά κριτήρια  παράλληλα και τα κοινωνικά.

 

Είναι σαφές ότι η δυνατότητα επιτυχίας εξ αρχής σε σχολή ή τμήμα ιδρύματος πλησιέστερου του τόπου κατοικίας τους  εξαλείφει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες των μετεγγραφών και κατ΄επέκταση την οικονομική και ψυχολογική επιβάρυνση των ιδίων και των οικογενειών τους, την ομαλή λειτουργία των πανεπιστημίων από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, αφού η εισαγωγή και των υποψηφίων των περιπτώσεων αυτών  θα έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη των μαθημάτων. Επί πλέον η εισαγωγή και των υποψηφίων αυτών θα πραγματοποιείται με κριτήριο το σύνολο των μορίων τους, όπως ισχύει για όλους τους υποψηφίους.

 

Οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι θα κρίνονται ανά τμήμα ή σχολή, με βάση το σύνολο των μορίων τους κατά φθίνουσα σειρά μορίων και τη δήλωση προτίμησή τους στο  μηχανογραφικό τους δελτίο, κατά πρώτον με τους λοιπούς συνυποψηφίους τους.(γενική σειρά). Σε περίπτωση που δεν εισάγονται  σε σχολή η τμήμα με τη γενική σειρά στη συνέχεια κρίνονται ως υποψήφιοι μιας εκ των ειδικών περιπτώσεων για τις  επί πλέον θέσεις της ίδιας σχολής ή τμήματος Η τελική εισαγωγή τους θα γίνεται σε σχολή ή τμήμα με βάση τα μόριά τους και τις προτιμήσεις τους.

Εάν όμως επιθυμούν να φοιτήσουν σε σχολή ή τμήμα μακράν της κατοικίας τους έχουν τη δυνατότητα δήλωσης προτιμήσεων στο μηχανογραφικό τους δελτίο σχολών ή τμημάτων σε περιοχές και μακράν της κατοικίας τους και σε περίπτωση επιτυχίας τους σε μία από αυτές θα παραμείνουν για φοίτηση σ΄ αυτή. 

 

Πρόκειται, δηλαδή, για πλήρως αντικειμενική επιλογή και εξαλείφεται το φαινόμενο φοίτησης σε σχολή για την οποία το σύνολο των μορίων τους δεν επέτρεπε την εισαγωγή παρά μόνον μέσω της μετεγγραφής. Εναπόκειται πλέον στους ίδιους τους υποψηφίους να διαμορφώσουν την τελική εισαγωγή τους δηλώνοντας τις σχολές ή τμήματα, στα οποία θα παραμείνουν προς φοίτηση, σύμφωνα και με τους ειδικότερους λόγους (οικονομικούς, οικογενειακούς) για τους οποίους θεσπίζεται η παρούσα διάταξη.

 

Το εδάφιο iii παραπέμπει στις ήδη θεσμοθετημένες περιπτώσεις υποψηφίων, για τους οποίους προβλέπεται η εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ξεχωριστό επίσης αριθμό θέσεων εισακτέων, ήτοι  τέκνων ελλήνων του εξωτερικού, υποψηφίων ελλήνων της  μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης αλλογενών- αλλοδαπών, πασχόντων από σοβαρές παθήσεις και αθλητών με διακρίσεις. Η ένταξή τους στην παρούσα διάταξη στοχεύει στην ενιαιοποίηση όλων των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (γενικών και ειδικών περιπτώσεων), ώστε να υπάρχει καλύτερος προγραμματισμός και τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ να γνωρίζουν εκ των προτέρων τον αριθμό των εισαγομένων για κάθε περίπτωση και στο σύνολό τους.

 

      Καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3282/2004 (ΦΕΚ.208 Α΄), για τις μετεγγραφές, όπως αυτές ίσχυαν μέχρι σήμερα.

 

============= 

ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

                                                                                                                                                                                      Αθήνα 5/4/2011

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

      Πραγματοποιήθηκε  χθες,  συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΣΠΕ με τον υφυπουργό  κ. Γ. Πανάρετο στο υπουργείο Παιδείας. Η  συνάντηση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του υφυπουργού, κατά τη διάρκεια της οποίας μας ανέλυσε τις  προτάσεις  που έχει δώσει στη δημοσιότητα,  για το λεγόμενο εξορθολογισμό  του πλαισίου  Μετεγγραφών των Φοιτητών.

     Από πλευράς  ΑΣΠΕ, δηλώθηκε η κατηγορηματική της αντίθεση, σε οποιαδήποτε αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου όσον αφορά τους πολυτέκνους, καθότι ο αριθμός των μετεγγραφόμενων πολυτέκνων φοιτητών  πλησιάζει  μόλις το 30%  του  συνολικού αριθμού των μετεγγραφόμενων φοιτητών (παρουσιάσαμε  στοιχεία που σε κάποιες σχολές,  είναι και κάτω του 20% ).  Αναφερθήκαμε  και στην περυσινή απόφαση του Υπουργείου (με τη μετακόμιση της Χαλκίδας στο λεκανοπέδιο Αττικής),  που  τους  μόνους που  έθιξε  ήταν  η κατηγορία των πολύτεκνων, ενώ ταυτόχρονα διεύρυνε τις κατηγορίες  των μετεγγραφόμενων!.

     Τονίσαμε επίσης,  ότι είμαστε η μοναδική κατηγορία που προστατευόμαστε από το Σύνταγμα της Ελλάδος και ότι το μέτρο των μετεγγραφών των φοιτητών δεν είναι θέμα αρωγής της Πολιτείας αλλά δημογραφικό κίνητρο, ώστε να παρακινηθούν και άλλοι  να αποκτήσουν τέκνα…   Αν ήμασταν έχοντες και κατέχοντες  όπως άλλοι, τα παιδιά μας θα τα στέλναμε κατευθείαν στο εξωτερικό  να σπουδάσουν  και  να είχαν  και καλλίτερη μόρφωση χωρίς καταλήψεις!

     Αναφερθήκαμε και στο περυσινό μέτρο κατάργησης  της πρόνοιας διορισμού των πολυτέκνων εκπαιδευτικών και ζητήσαμε να επανέλθει  αυτό το μέτρο, γιατί αυτά είναι μέτρα δημογραφικά χωρίς οικονομικό κόστος και που  φέρνουν  νέες  γεννήσεις στη χώρα μας.

     Ο  Υφυπουργός  κ. Ι. Πανάρετος μας άκουσε με προσοχή, προβληματίσθηκε από την κατηγορηματική μας αντίθεση  και μας είπε ότι θα  συζητήσει με την  Υπουργό για την τελική τους  απόφαση επί του θέματος.

 

 

Επιστολή που στάλθηκε στον κ. Πανάρετο

Μέσω του Ιστότοπου..

http://ypepth.opengov.gr/panaretos/?p=6184&cpage=1#comment-4977

            Κύριε Καθηγητά,

            Κύριε Υφυπουργέ, 

Με όλο το σεβασμό επιτρέψτε μου να σας θέσω μερικά ερωτήματα:

1.                Ζει ο μισός και παραπάνω πληθυσμός της  χώρας  μας στο Λεκανοπέδιο της Αττικής; Όλοι μιλάνε για αποκέντρωση, αλλά μόνο λόγια..Ρωτάμε: Υπάρχουν πάνω από τις μισές θέσεις εισακτέων στο Λεκανοπέδιο;

Όχι βέβαια…, αλλά εδώ θέλετε να εφαρμόσετε την αποκέντρωση και να δώσετε ζωή με αυτό τον ανορθόδοξο τρόπο στις φθίνουσες Επαρχιακές πόλεις, βάζοντας τους γονείς των παιδιών που έχουν μόνιμη διαμονή στην Αττική να πληρώνουν ενοίκια και διατροφή.

Θα περίμενε κανείς να λέτε ότι θα πρέπει η Πολιτεία να παρέχει τη δυνατότητα φοίτησης των σπουδαστών στον τόπο μονίμου διαμονής της οικογένειας.  Τότε έχουμε δωρεάν παιδεία. 

Αν εμείς  κ. Καθηγητά,  ήμασταν «έχοντες και κατέχοντες», τα παιδιά μας θα τα στέλναμε κατευθείαν στα ξένα Πανεπιστήμια να σπουδάσουν και έτσι και καλύτερη μόρφωση θα είχαν  αλλά και ούτε καταλήψεις κλπ…

Ο νομοθέτης δεν έδωσε στους πολύτεκνους τις Μετεγγραφές ως … θέμα Αρωγής, αλλά ως ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΙΝΗΤΡΟ…

 Πρόσφατα η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής στην εισηγητική της έκθεση επί  του ψηφισθέντος προσφάτως Ν. 3918/2011, αναφορικά με τα πολυτεκνικά επιδόματα(όμως έχει εφαρμογή αυτή και εδώ) αναφέρονται, μεταξύ των άλλων, τα ακόλουθα:   

Επισημαίνεται συναφώς πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά την οποία, «με τη διάταξη του άρθρο 21 παρ. 2 του Συντάγματος παρέχεται μεν, κατ’ αρχήν, υπόδειξη προς τον κοινό νομοθέτη για την λήψη των καταλλήλων μέτρων φροντίδος υπέρ των πολυτέκνων οικογενειών, εξυπακούεται, όμως, ταυτοχρόνως στοιχειώδης απαγορευτικός κανόνας, δεσμευτικός για τον κοινό νομοθέτη, συμφώνως προς τον οποίο δεν είναι συνταγματικώς ανεκτός ο περιορισμός ή η υποβάθμιση της παρεχομένης στους πολυτέκνους ειδικής φροντίδος, άνευ αποχρώντος λόγου, στα πλαίσια της αυτής σχέσεως (βλ. ΣτΕ. 2773, 2778, 2781/1991). Εν όψει δε της αδιαστίκτου διατυπώσεως της εν λόγω συνταγματικής διατάξεως αλλά και του προαναφερθέντος σκοπού της, η εξυπηρέτηση του οποίου συνιστά και λόγον γενικωτέρου δημοσίου συμφέροντος (βλ. Σ.Ε. 2773/1991), δεν είναι, επίσης, συνταγματικώς ανεκτές, ρυθμίσεις με τις οποίες ορισμένες πολύτεκνες οικογένειες εξαιρούνται της ανωτέρω ειδικής κρατικής φροντίδος, αφού έτσι αναιρείται, ως προς αυτές, η αδιαστίκτως υπέρ των πολυτέκνων οικογενειών επιβαλλομένη από το Σύνταγμα ειδική φροντίδα του Κράτους»

(ΣτΕ 1095/2001, ΕΔΚΑ 2001, σελ. 346, 1366/2009, αδημοσίευτη).»

 

 

2.  Αφού κ. Καθηγητά,  όπως μας  λέτε τα  ΑΕΙ –ΤΕΙ  δεν αντέχουν το πλήθος των μετεγγραφόμενων φοιτητών, για ποιο λόγο εσείς  πέρυσι:

          –   διευρύνατε  τις κατηγορίες  των μετεγγραφόμενων φοιτητών;

          –   καταργήσατε τη βαθμολογική βάση  του 10;

Ενώ είναι  γνωστό, ότι   με τις αλλαγές που κάνατε πέρυσι στις μετεγγραφές,   τους  μόνους που  θίξατε  ήταν  η κατηγορία των πολύτεκνων (που αποτελούν μόλις το 30% των μετεγγραφόμενων  ) με τη μετακόμιση της Χαλκίδας στο λεκανοπέδιο Αττικής!. 

3.     Ποιές είναι στα αλήθεια οι ειδικές κατηγορίες που προστατεύονται από το Σύνταγμα;  

4.    Πείτε μας ένα Πρύτανη ή Πρόεδρο ΤΕΙ που το 2004, όταν άλλαζε η προηγούμενη Κυβέρνηση  το νομοθετικό πλαίσιο  των μετεγγραφών και τριπλασίαζε τον αριθμό των μετεγγραφόμενων  μέσα σε μία νύχτα,  να διαμαρτυρήθηκε στην τότε κ. υπουργό;…

–         Σας λέμε: ουδείς,  πλην ΑΣΠΕ δεν άνοιξε το στόμα του!   

5.     Είναι αλήθεια, ότι από τις 15.000 αιτήσεις που  υποβλήθηκαν  πέρυσι και ζήτησαν  μετεγγραφή( ηλεκτρονικά: 8958), οι πολύτεκνοι ήσαν μόλις 2962;;; 

6.     Στην αύξηση του αριθμού των μετεγγραφομένων συνετέλεσε και η κατάργηση της βάσης του 10;.

7.     Σας παραθέτουμε και ένα πίνακα με τις μετεγγραφές στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχολ. Έτος

Σύνολο  μετεγγραφόμενων φοιτητών

Πολύτεκνοι

 

 

1999/00

97

19

 

 

2000/01

117

31

 

 

2001/02

129

1

 

 

2002/03

123

14

 

 

2003/04

123

16

 

 

2004/05

148

23

 

 

2005/06

111

11

 

 

2006/07

143

14

 

 

2007/08

135

26

 

 

2008/09

103

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προκαλούμε κ. Υπουργέ, δώστε στη δημοσιότητα τα  στοιχεία για όλες τις Σχολές(από το 1999/2000) και ανά κατηγορία μετεγγραφόμενων φοιτητών,  δηλαδή, πόσοι είναι οι: 

Πολύτεκνοι,

Τρίτεκνοι,

Ομογενείς εξωτερικού,

Μουσουλμανική μειονότητα,

Ασθενείς  τέκνα και γονείς,

Διακριθέντες σε Επιστημονικές  Ολυμπιάδες,

Διακριθέντες αθλητές,

Για οικονομικούς λόγους,

Κατατάξεις πτυχιούχων ΑΕΙ – ΤΕΙ… 

Να πάμε  και στις κατηγορίες που υπήρχαν άτυπα πριν το 2004;…

     Καθώς και πόσοι  από αυτούς που πήραν μετεγγραφή φέτος,  είχαν βαθμολογική βάση κάτω του 10;

     Περιμένουμε…

Και ας σταματήσουν «κάποιοι» να λένε για τους πολύτεκνους,  ότι δημιουργούν πρόβλημα στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ… Αν  κάποια από τα παιδιά   μας  κ. Υπουργέ  και μάλιστα των υπερπολύτεκνων οικογενειών,  διέθεταν δικό τους δωμάτιο-μελετητήριο, βοηθητικά βιβλία και Φροντιστήρια όπως τα μοναχοπαίδια κάποιων, ακόμη και καλύτερη διατροφή, προφανώς θα είχαν πολύ μεγαλύτερη απόδοση στις σπουδές τους.  Στις υπερπολύτεκνες οικογένειες τα μεγαλύτερα παιδιά παράλληλα με τις σπουδές τους βοηθούν αναγκαστικά και την υπόλοιπη οικογένεια, αυτό  το γνωρίζετε κ. Υπουργέ;

Με εκτίμηση

Χρυσόγελος Μανώλης

Γενικός Γραμματέας ΑΣΠΕ

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Πατέρας 7 παιδιών(ήδη 3 πτυχιούχοι ΑΕΙ με Μεταπτυχιακά και ΑΝΕΡΓΟΙ)

                                            

                                                    Παρακαλούμε στείλτε και εσείς τα σχόλια σας, στο:

 http://ypepth.opengov.gr/panaretos/?p=6184#more-6184

 

Τελευταία ανανέωση ( 06.04.11 )