ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ

You are here:

Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού

 

Η ηλεκτρονική σφραγίδα της ΑΣΠΕ, η οποία παράγεται και τίθεται σε κάθε έγγραφο που εκδίδεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο, εγγυάται τη γνησιότητα του εγγράφου και το καθιστά ισόκυρο με το αντίστοιχο έγχαρτο ΠΠΙ.

Έτσι, ο πολύτεκνος δεν χρειάζεται να το εκτυπώσει ή να το λάβει σε έντυπη μορφή, αφού μπορεί να το διακινήσει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να το υποβάλλει ηλεκτρονικά σε όποια υπηρεσία πρέπει να το προσκομίσει.

 

Διαδικασία

Οι όροι και προϋποθέσεις για την έκδοση του ΠΠΙ παραμένουν ως έχουν. Απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη θεωρημένης από τον οικείο Σύλλογο – μέλος της ΑΣΠΕ πολυτεκνικής ταυτότητας σε ισχύ, όπως ως τώρα.

Για την έκδοσή του, οι πολύτεκνοι  υποβάλλουν μέσω των  Συλλόγων τους σχετικό αίτημα, συνοδευόμενο απαραίτητα με πρόσφατο (να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 30 ημερών) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του πολύτεκνου γονέα από το Δήμο.

Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η έγκαιρη εξυπηρέτηση του πολυτέκνου από το Σύλλογο Πολυτέκνων, παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλλει το σχετικό αίτημα στην ΑΣΠΕ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο οποίο θα επισυνάπτεται πλήρως συμπληρωμένο το προβλεπόμενο έντυπο που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της ΑΣΠΕ www.aspe.gr και συγκεκριμένα σε pdf  ΕΔΩ και σε word  ΕΔΩμετά των αναφερομένων σε αυτό δικαιολογητικών, ήτοι:

1)         Πρόσφατο (να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 30 ημερών) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του πολύτεκνου γονέα (δεν γίνεται δεκτό πιστοποιητικό από την οικογενειακή μερίδα του αιτούντος τέκνου) καθώς και

2)         Φωτοτυπία της πολυτεκνικής ταυτότητας (1ης σελίδας και εκείνης με την τελευταία θεώρηση σε ισχύ) του αιτούντος, εφόσον κατέχει ο ίδιος πολυτεκνική ταυτότητα (βιβλιάριο) ή του γονέα του.